2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Relationship between vegetation indices and SPAD values of waxy corn using an unmanned aerial vehicle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOS Press, Amsterdam 
     ISBN/ISSN 978-1-61499-932-4 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 312 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 312 - 318 
     บทคัดย่อ The amount of chlorophyll in a plant can indicate leaf N concentration, as chlorophyll is a major component of nitrogen. Identifying chlorophyll levels in plants, therefore, leads to appropriate nitrogen fertilizer recommendations for the plants and to their fertilization at the proper time, optimizing efficiency of agricultural production and helping to preserve the environment by reducing excess use of nitrogen fertilizer. Measuring leaf N concentration in a high accuracy laboratory is expensive and time consuming, whereas a SPAD chlorophyll handheld meter can be carried conveniently in the field and can assess rapidly. However, the handheld meter's capacity is limited, especially in large areas, where samples must be taken to represent an area. The use of vegetation indices calculated from UAV imagery and correlated with SPAD values enables better estimations of N leaf concentrations over large areas. The result showed that relationship between NDVI and SPAD value (chlorophyll contents) of waxy corn (Zea mays L. var. ceratina) at V6 and R1 stage in R2 were 0.594 and 0.632, respectively. The results of this study are beneficial for knowing the amount of chlorophyll in plants, which can result in accurate nitrogen fertilizer requirements and better administration of management zones in precision agriculture. 
     คำสำคัญ Vegetation Indices, SPAD Chlorophyll Meter, Waxy Corn, UAV 
ผู้เขียน
587040026-0 นาย ปาณัทช์ เจิมไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0