2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ On the generalized solutions of the fifth-order Euler equations 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pushpa publishing house 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 106 
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 59-74 
     บทคัดย่อ In this paper, we propose the generalized solutions of the fifth-order Euler equations of the form \begin{align*} t^5y^{(5)}(t)+a_4t^4y^{(4)}(t)+a_3t^3y'''(t)+a_2t^2y''(t)+a_1ty'(t)+a_0y(t)=0, \end{align*} where $a_0, a_1, \ldots, a_4$ are real constants and $t\in\mathbb{R}$. Using Laplace transform technique, we find that the types of Laplace transformable solutions in the space of right-sided distributions depend on the relationship of the values of $a_0, a_1, \ldots, a_4$. To be precise, we have a distributional solution if $k^5+10k^4+35k^3+50k^2+24k=(k^4+6k^3+11k^2+6k)a_4-(k^3+3k^2+2k)a_3+(k^2+k)a_2-ka_1-a_0$ for $k \in \mathbb{N}$, and a weak solution if $ k^5-10k^4+35k^3-50k^2+24k=(-k^4+6k^3-11k^2+6k)a_4+(-k^3+3k^2-2k)a_3+(-k^2+k)a_2-ka_1-a_0$ for $k \in \mathbb{N}\cup\{0\}$. 
     คำสำคัญ generalized solutions, distributional solutions, weak solutions, Dirac delta function, Euler equation, Laplace transform. 
ผู้เขียน
595020024-3 นาย พงษ์พันธ์ จอดนอก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0