2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Microalbuminuria detection: comparisons of two differently semiquantitative urine strip tests with a quantitative automated chemistry analyzer 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ( IFCC-EFLM EuroMedLab Barcelona 2019 Congress) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), European Federation of Laboratory Medicine (EFLM) and the Spanish Society of Laboratory Medicine 
     สถานที่จัดประชุม CCIB - CENTRE CONVENCIONS INTERNACIONAL DE BARCELONA 
     จังหวัด/รัฐ Barcelona, Spain 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 23 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 493S1 (June 2019) 
     Issue (เล่มที่) Special issue 
     หน้าที่พิมพ์ S460–S492 
     Editors/edition/publisher Joris Delanghe, University Hospital Gent, Gent, Belgium Alan H. Wu, San Francisco General Hospital, San Francisco, CA, USA 
     บทคัดย่อ Background-aim Microalbuminuria is a marker of early kidney disease and an independent risk factor for atherosclerotic diseases. Nowadays, albuminuria detection in routine urinalysis is mainly screening test for macroalbuminuria or proteinuria. It is not an optimal screening test for microalbuminuria although the most of protein strip tests include some levels of microalbuminuria. Thus, we aimed to compare the detection of microalbuminuria by using new semiquantitative URiSCAN 2 ACR strip test and routine protein strip test with quantitative automated chemistry analyzer. Methods Total of 530 spot urine specimens of volunteers in CKDNET project were enrolled in the study. All specimens were analyzed quantitative levels of microalbumin and creatinine by using the SYNCHRON Lx20 PRO automated chemistry analyzer, analyzed semiquantitative levels of microabuminuria by using the URiSCAN 2 Optima urine chemistry test system, and analyzed semiquantitative levels of proteinuria with one level of microalbuminuria by using the iChem VELOCITY system in routine urinalysis. Results The effectiveness of URiSCAN 2 ACR strip test for microalbuminuria detection was 92.9% of sensitivity, 58.7% of specificity and 64.2% of accuracy. The false positive and the false negative rates were 41.3% and 7.1%, respectively. An agreement of URiSCAN 2 ACR strip test and the iChem VELOCITY protein strip test with automated chemistry analyzer were 60.6% and 70.4%, respectively, sensitivities of those methods were 92.9% and 89.4%, respectively, and specificities of those methods were 54.4% and 66.7%, respectively. Conclusions Based on high sensitivity and low negative rate of the test, URiSCAN 2 ACR strip test could be used as an alternative screening test for detection of microalbuminuria. 
ผู้เขียน
595090020-9 น.ส. ลัดดาวรรณ เกตุแย้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0