2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สมบัติทางกลของยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกาที่ปรับปรุงผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มทร. อีสาน  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2562
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ผงเขม่าดำ (Carbon black) ซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว (Unmodified silica) และซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน จะถูกใช้เป็นสารเติมแต่งเพื่อเสริมแรงของยาง หลังจากนั้นจะทำการทดสอบสมบัติทางกลในแต่ล่ะสูตรการผสม ผลการทดสอบพบว่าค่าสมบัติทางกลของยางที่เสริมแรงด้วยซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันดีกว่าในทุกค่า เมื่อเทียบกับผงเขม่าดำหรือซิลิกาที่ไม่ปรับปรุงผิว สำหรับยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกาปรับปรุงผิวด้วยเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันที่อัตราส่วนผสม 40 phr (parts per hundred of rubber) โดยผ่านการอัดขึ้นรูป ที่ 160 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 145 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที จะให้ประสิทธิภาพทางกลที่ดีและเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปใช้เป็นสูตรเคมีสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ล้อยางใน  
     คำสำคัญ ยาง; ซิลิกา; แอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน; ยางใน 
ผู้เขียน
587040010-5 นาย ธัมม์โชโต ประจักษ์สูตร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0