2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Student Interns’ Core Values: A Case Study of the Mathematics Education Program 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Creative Education (CE)  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (hi5-index & Ranking) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The research focuses on determining the student interns' perceptions about the 4 core values according to Inprasitha (2013). The participants were 124 student teachers in the mathematics education program, at Khon Kaen University during the 2017 school year. Data was collected by questionnaires, interviews after their completion of practicum and participatory observation. Data was analyzed by de-scriptive statistics and content analysis. The results revealed 100% of student teachers perceived each value. The four values are:1) Building Collaboration: they valued students’ working together and recognized the need to compromise opinions arising from mutual discussions while planning and reflecting together; 2) Open-minded Attitudes: they valued listening to comments from their peers, and they valued waiting for students to understand the problem/situation by themselves and gave students the opportunity to think by themselves and explain their ideas; 3) Public Concern: they valued supporting student learning in the class and taking care of all students, and they could help with school activities and; 4) Emphasis on product-processes approach: they valued thoroughly planning, anticipated students’ ideas and patiently waited for students to solve their own problems.  
     คำสำคัญ Lesson Study, Core Values, Initial Teacher Education Program, Extracurricular Activities  
ผู้เขียน
567050007-6 นาย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0