2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สสจ.กาฬสินธ์ุ 
     ISBN/ISSN ISSN1906-2605 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม 2562
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น FACTORS AFFECTING THE USE OF EVIDENCE BASED PRACTICE AT KHONKAEN COMMUNITY HOSPITAL รัชดาพร ไพบูรณ์1, พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย2 Ratchadaporn Paiboon1, Peerapong Boonsawasdgulchai2 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย แบบการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่รวมหัวหน้าพยาบาลทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จำนวน 216 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยด้านองค์กร และแบบสอบถามการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค เท่ากับ 0.94 และ 0.96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า 1) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ น้อย ( = 1.34 , S.D. = 0.93 ) 2) ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ ลักษณะองค์กร อยู่ในระดับ มาก ( = 3.46, S.D. = 0.69) ลักษณะของผู้บริหารทางการพยาบาล อยู่ในระดับ มาก ( = 3.45, S.D. = 0.82) ลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.20, S.D. = 0.61) และลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับน้อย ( = 2.51, S.D. = 0.69) 3) ปัจจัยที่ร่วมกันทำนายการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ปัจจัยลักษณะพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยลักษณะองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ร้อยละ 17.4 (R = 0.86, R2 = 0.174, Constant = -0.898, F = 18.68, P = 0.01) คำสำคัญ: การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     คำสำคัญ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์, พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้เขียน
575060013-2 น.ส. รัชดาพร ไพบูรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0