2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบแผนการบริโภคของคนชานเมืองเมื่อเข้ามาทำงานในเมือง กรณีศึกษา:จังหวัดขอนแก่น Consumption Patterns of the Suburban People When Working in the Urban Areas A Case Study: Khon Kaen Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2562 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2019 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 43-43 (บทคัดย่อ) 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาแบบแผนการบริโภคของคนชานเมืองในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้หน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคล กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ 1) ผู้รู้ 10 ราย 2) คนวัยแรงงานที่เข้ามาทำงานในเขตเมือง 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และนำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ พบว่า คนชานเมือง มีชีวิตความเป็นอยู่และมีแบบแผนการบริโภคที่แตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นกลุ่มที่มีอาชีพมั่นคงและประกอบธุรกิจส่วนตัวทำให้มีรายได้สูง จึงมีแบบแผนการบริโภคที่สะท้อนความทันสมัย กลุ่มที่มีชีวิตความเป็นอยู่ปานกลาง ทำงานประจำมีรายได้ขั้นต่ำตามอัตราปริญญาตรีมีแบบแผนการบริโภคในเชิงสัญญะ จึงทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย และกลุ่มที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ มีสิ่งอำนวยความสะดวกจำกัด มีแบบแผนการบริโภคเปลี่ยนไปจากวิถีการดำรงชีพที่พึ่งธรรมชาติมาเป็นการซื้อเพื่อบริโภค 
ผู้เขียน
587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0