2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Optimized models of xenobiotic-induced oxidative stress in HepG2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Journal of Pharmaceutical Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pharmacotherapy Group, Faculty of Pharmacy, University of Benin, Benin City, Nigeria 
     ISBN/ISSN 1596-5996 
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1001-1007 
     บทคัดย่อ Purpose: To evaluate the molecular impact of ethanol, sodium selenite, and tert-butyl hydroperoxide (TBHP) on oxidant-antioxidant balance in HepG2 cells to establish an optimized oxidative stress model of HepG2 cells. Methods: HepG2 cells were treated with ethanol (10 - 500 mM) and sodium selenite (1 - 10 µM) for 24 and 48 h and with TBHP (50 - 200 µM) for 3 and 24 h, respectively. Biomarkers for cellular injury, ie, lactate dehydrogenase (LDH), aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and malondialdehyde (MDA), and for antioxidant system, i.e., superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and total glutathione content, were determined. Results: All treatments increased the levels of LDH, AST, ALT, and MDA but decreased SOD and CAT activities and the total glutathione content in HepG2 cells. Oxidative stress was induced by these oxidative stressors in HepG2 cells via oxidant-antioxidant imbalance, with TBHP (100 µM, 3 h) acting as a powerful oxidant based on the minimal time to induce oxidative stress. The antioxidants, ascorbic acid and gallic acid, improved oxidant-antioxidant imbalance against xenobiotic-induced oxidative stress in HepG2 cells. Conclusion: These oxidative stress models are suitable for investigating the antioxidant and/or hepatoprotective potential of chemicals, including natural compounds. 
     คำสำคัญ Ethanol, Sodium selenite, Tert-butyl hydroperoxide, Oxidative stressor, Oxidant-antioxidant balance  
ผู้เขียน
607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0