2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Three optimization model to enhance air flow profile in forced ventilation poultry house 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร FARM ENGINEERING AND AUTOMATION TECHNOLOGY JOURNAL 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research aims to find the suitable location for installing side wall air inlet of the poultry house, which minimum Temperature Humidity and Velocity Index: THVI, by using three optimization techniques. The first is using Adaptive Differential Evolution Algorithm in MATLAB, sampling by Latin Hypercube Sampling design in pure quadratic model sample. Second technique is using GRG Nonlinear algorithm in Microsoft Excel Solver add-ins, sampling by Latin Hypercube Sampling design in Central Composite Design (CCD). The last one is using Nonlinear Programming by Quadratic Lagrangian (NLPQL) which is Design exploration function in AnsysTM14.5 program, sampling by Latin Hypercube Sampling design in full quadratic model sample. After the side wall air inlet installation lengths have been calculated from each methodology above, simulation model then be made to simulate air flow of each approach by computational fluid dynamic (CFD). The best result then be chosen, by analyzing air speed consistency throughout the poultry house, to conduct real situation experiment to compare the efficiency with the original poultry house. The best simulation result has THVI of 28.38 ºC with 0.84 standard deviation. And the experiment result shows that; average air velocity increase to 2.8 m/s from 2.2 m/s, air change rate increase to 53 ACH from 34 ACH (in case of maximum ventilation) and fan efficiency increase to 94.77% from 61.22% in poultry house without air inlet installation.  
     คำสำคัญ Adaptive differential evolution, Air inlet, Closed-system housing, Livestock house 
ผู้เขียน
557040039-8 น.ส. กรรนิกา คงสถิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0