2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาการขนส่งขาเข้า  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ สำหรับการแก้ปัญหาการวางแผนขนส่งสินค้าขาเข้าแบบหลายขั้นตอนให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ต่ำลง ซึ่งความซับซ้อนของปัญหาดังกล่าว คือ มีหลายศูนย์กระจายสินค้า หลายแหล่งผลิต หลายแหล่งวัตถุดิบ และใช้รถบรรทุกหลายขนาด จากการทดลองด้วยชุดปัญหาจริงของบริษัทกรณีศึกษาที่มีขนาดความต้องการที่แตกต่างกันจำนวน 3 ชุด บนโปรแกรมลิงโก เวอร์ชั่น 11 แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ดังนั้น จึงสรุปว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมที่สร้างขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการวางแผนขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเงื่อนไข ทำให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าได้ร้อยละ 21.21 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,320,664 บาทต่อปี 
     คำสำคัญ การวางแผนการขนส่ง, ศูนย์กระจายสินค้า, แหล่งผลิต, แหล่งวัตถุดิบ 
ผู้เขียน
597040032-6 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0