2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Efficiency Improvement and Economic Analysis of Micro Hydro Power Plant by Using Twin Vertical Hydro Turbine  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Conference on Future Environment and Energy 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research aimed at improving the efficiency of and comparing the production costs of micro hydropower plants by using twin vertical hydro turbines as low headwater sources. This micro hydropower plant was designed with the highest capacity of 3 kW and utilized a directly connected transmission system and induction generator by modifying two 3 HP induction motors. At the inlet area of the turbines, guide vanes were installed on the 25 turbines at 24°. The ratio of turbine diameter was equal to 0.68. After the experiment was completed, it was found that the highest electrical power generated from the plant had been 1.38 kW with an efficiency of 49% at head 0.7 m. When compared to the plant without any installed guide vanes, the increase was 26.94%. Regarding the electrical production cost, the total cost was 5,844 USD or 1,948 USD/kW. 
     คำสำคัญ Cross flow turbine, Hydro power, Economic analysis 
ผู้เขียน
567040006-4 นาย คณิศร ธนัฐวุฒิกร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0