2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Lifestyle of Generations in the Sub-urban Case study: Major Cities in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Social and Political Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (SSRN) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Asian Institute of Research 
     ISBN/ISSN ISSN 2615-3718 (Online) ISSN 2621-5675 (Print) 
     ปีที่ Vol.2 
     ฉบับที่ No.2 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 366-374 
     บทคัดย่อ This research aims to study the lifestyle of generations in the suburban area of the Northeast, Thailand. The qualitative methodology was employed, and the units of analysis were individual and community level. Key informants consisted of two groups included 1) ten community leaders and 2) twelve of suburban people who commuted between a suburban and urban area in different generations. These people were selected based on inclusion criteria's which were 1) they had full-time employment and 2) they worked in different occupations. In-depth interviews were the tool and conducted with the key informants, as well as the participatory and non-participatory observations. Data were collected from April to October 2018. Data analysis was conducted by content analysis, and data were presented by a descriptive method. The results found that the generations were related to economic capitals accumulation, Gen B and Gen X accumulated more economic capitals than other generations (Gen y and Gen z). Generations also had the relationship to taste, Gen Y and Gen Z showed a clear pattern of consumption, especially in technological utilization. Generations were related to community participation; the people in the Gen B and Gen X were more interested in community activities than Gen Y and Gen Z. 
     คำสำคัญ Lifestyle, Generations, Taste, Sub-urban Community 
ผู้เขียน
587080003-8 น.ส. ประภาพร สุปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0