2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Examination of Financial Knowledge Acquiring Behavior of People in General to Develop Websites: A Case Study of imoney.in.th.  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research objectives were to examine the behaviors of website users when they are generally acquiring financial and investment knowledge, to explore the future trends of acquiring knowledge from websites, and to find approaches to improve the knowledge of ordinary people, as well as the website’s content in order to meet with the demand of the users of the website [imoney.in.th]. The target group for this research was those users who had visited the website [imoney.in.th] between April 2018 and July 2018. Sample size were 212 website users, who were interested in finding more detailed information about credit card refinancing. This mixed method research used questionnaires to conduct the quantitative research, while in-depth interviews were utilized for the qualitative inf. To collect the data, convenience sampling was carried out to distribute the questionnaires. The statistical methods, which were used, included means, percentages, standard deviations, and hypothesis testing by Kruskal-Wallis Test. The anticipated outcomes consist of strategies to benefit customers, who want to refinance, and includes better knowledge of financial management leading to decreases in debt, faster financial transactions, and wiser financial management. According to analysis of test data using hypothesis testing using Kruskal-Wallis Test showed that there were statistically significant differences, namely, Search Website, Consumption and Investment.  
     คำสำคัญ Behavior of acquiring knowledge from websites, Knowledge of financial management, Credit card refinancing behaviour, Economic factors 
ผู้เขียน
595320006-4 น.ส. เพ็ญประภา วัฒนราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0