2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comprehensive Data of P53 R282 Gene Mutation with Human Papillomaviruses (HPV)-Associated Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pathology & Oncology Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Netherlands 
     ISBN/ISSN DOI: 10.1007/s12253-019-00673-6 
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่ 94 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Alterations of the P53 gene and human papillomavirus (HPV) infection are associated with development of oral squamous cell carcinoma (OSCC). We aimed to identify mutation of P53 exon 8 codon 282 in OSCC and correlate these with HPV infection as well as histopathological grade of OSCC. Samples of known HPV infection status were studied including oral lesion cells, formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tissues from OSCC and exfoliated oral cells of matched age-sex controls. P53 exon 8 mutation was detected using the polymerase chain reaction (PCR). Mutation of codon 282 was identified by allele-specific oligonucleotide typing (ASO) using EvaGreen real-time PCR. The PCR products were analyzed by gel electrophoresis and melting curve analysis. Mutation of P53 exon 8 was seen in 81.7% and 69.6% of FFPE OSCC tissues and oral lesion cells, respectively. This was significantly higher than in controls (16.7%). Frequency of mutation did not differ between HPV-positive samples (62.5% and 81.8% in oral lesion cells and FFPE tissue samples, respectively) and HPV-negative samples (73.3% and 81.5% in oral lesion cells and FFPE tissue samples, respectively). This finding is similar to P53 codon 282 mutation that was found only in FFPE tissues (35.0%) and oral lesion cells (32.6%) from both HPV-positive and negative OSCC. Interestingly, frequency of mutation was higher in well-differentiated OSCC with HPV-infection (28.1%) than without HPV (14.8%). This result demonstrated a mutation hot spot in P53 associated with oral carcinogenesis and might be useful to guide chemotherapeutic modality for HPV-associated OSCC in northeast Thailand. 
     คำสำคัญ Human papillomavirus, HPV, P53 mutation, P53 exon 8 codon 282, Oral squamous cell carcinoma, OSCC, Allele specific oligonucleotide, ASO 
ผู้เขียน
547070004-8 นาย วีรยุทธ วงจำปา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0