2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Identity activation structural tolerance online sequential circular extreme learning machine for highly dimensional data 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering and Applied Science Research (EASR) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN ISSN 2539-6161 (Print) ISSN 2539-6218 (Online) 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน 3
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 120-129 
     บทคัดย่อ The Structural Tolerance Online Sequential Circular Extreme Learning Machine (STOS-CELM) was developed based on the Circular Extreme Learning Machine (CELM) to allow sequential learning and to mitigate the criticality of deciding the number of hidden nodes with the Householder Block exact inverse QRD Recursive Least Squares (HBQRD-RLS) algorithm. A previous study showed significant efficiency improvement using STOS-CELM with sine activation. However, sine activation is periodic. Its periodicity repeatedly maps multiple values of its input to the same output values. Within the context of STOS-CELM, input of the activation is a non-negative real value corresponding to the closeness of the data to CELM kernels. Mapping this non-negative real value to a limited range with a periodic nature causes loss of inherent information. That could restrain the STOS-CELM from reaching its full potential. This article proposes an Identity Activation Structural Tolerance Online Sequential Circular Extreme Learning Machine (ISTOS-CELM) to improve the STOS-CELM by removing the sine function to relieve this issue. Our experimental results show that ISTOS-CELM provides significantly higher accuracy than STOS ELM and the original STOS-CELM, while retaining a comparable processing time and robustness to STOS-CELM. 
     คำสำคัญ Extreme learning machine, Circular extreme machine, Online sequential • Quadratic function 
ผู้เขียน
597040049-9 นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0