2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Serum cell-free DNA methylation of OPCML and HOXD9 as a biomarker that may aid in differential diagnosis between cholangiocarcinoma and other biliary diseases 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Clinical Epigenetics 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background Cholangiocarcinoma (CCA) is a fatal cancer of the bile duct epithelial cell lining. The misdiagnosis of CCA and other biliary diseases may occur due to the similarity of clinical manifestations and blood tests resulting in inappropriate or delayed treatment. Thus, an accurate and less-invasive method for differentiating CCA from other biliary diseases is inevitable. Methods We quantified methylation of OPCML, HOXA9, and HOXD9 in serum cell-free DNA (cfDNA) of CCA patients and other biliary diseases using methylation-sensitive high-resolution melting (MS-HRM). Their potency as differential biomarkers between CCA and other biliary diseases was also evaluated by using receiver operating characteristic (ROC) curves. Results The significant difference of methylation levels of OPCML and HOXD9 was observed in serum cfDNA of CCA compared to other biliary diseases. Assessment of serum cfDNA methylation of OPCML and HOXD9 as differential biomarkers of CCA and other biliary diseases showed the area under curve (AUC) of 0.850 (0.759–0.941) for OPCML which sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), and accuracy were 80.00%, 90.00%, 88.88%, 81.81%, and 85.00%, respectively. The AUC of HOXD9 was 0.789 (0.686–0.892) with sensitivity, specificity, PPV, NPV, and accuracy of 67.50%, 90.00%, 87.09%, 73.46%, and 78.75%, respectively. The combined marker between OPCML and HOXD9 showed sensitivity, specificity, PPV, and NPV of 62.50%, 100%, 100%, and 72.72%, respectively, which may be helpful to prevent a misdiagnosis between CCA and other biliary diseases. Conclusions Our findings suggest the application of serum cfDNA methylation of OPCML and HOXD9 for differential diagnosis of CCA and other biliary diseases due to its less invasiveness and clinically practical method which may benefit the patients by preventing the misdiagnosis of CCA and avoiding unnecessary surgical intervention. 
     คำสำคัญ Cell-free DNA, DNA methylation, Differential biomarker, Misdiagnosis, MS-HRM 
ผู้เขียน
547100015-8 น.ส. วิภาวรรณ วาเสนัง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0