2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Overexpression of polycomb repressive complex 2 key components EZH2/SUZ12/EED as an unfavorable prognostic marker in cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pathology - Research and Practice 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร 2019 Elsevier B.V. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ BACKGROUND: Cholangiocarcinoma (CCA) is a fatal liver cancer arising from bile duct epithelium. Polycomb repressive complex 2 (PRC2) is a histone methyltransferase enzyme that catalyzes trimethylation of histone H3 on lysine 27, resulting transcriptional gene silencing. The key components of PRC2 are EZH2, SUZ12 and EED, which EZH2 is a catalytic subunit. The defect of individual PRC2 components has been shown to enhance carcinogenesis and cancer progression. The aim of this study was to determine the expression of individual PRC2 components and evaluate its association with clinicopathological data in CCA patients. METHODS: The expression of PRC2 components including EZH2, SUZ12 and EED was determined by immunohistochemistry in 40 CCA tissue samples. RESULTS: The expression of EZH2 and SUZ12 in CCA tissue was significantly higher than that in adjacent non-cancerous tissue (P < 0.001). The high cytoplasmic EZH2 expression was significantly associated with short overall survival in CCA (P = 0.030). Interestingly, a combined high nuclear and cytoplasmic expression of EZH2 was found to be a worse prognostic marker for overall survival (P = 0.015). Moreover, combined high expression of EZH2 and SUZ12/EED was also associated with short overall survival (P < 0.05). CONCLUSIONS: Our findings suggest that overexpression of the PRC2 key components especially EZH2 in both nucleus and cytoplasm can be potentially used as a prognostic marker for CCA. 
     คำสำคัญ Biomarker; EZH2; Epigenetics; Histone methylation 
ผู้เขียน
547100015-8 น.ส. วิภาวรรณ วาเสนัง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0