2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Capital utilization for livelihoods among rural fishing migrant households in the origin area 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Engineering and Technology (IJET) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Science Publishing Coporation 
     ISBN/ISSN 2227-524x 
     ปีที่
     ฉบับที่ 2.10 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 86-90 
     บทคัดย่อ This research paper aims to analyze the capital utilized for livelihoods among the fishing migrant households in the origin area. A qualitative methodological approach, specifically a phenomenological approach was applied in the study, with in-depth interview and participatory observation employed as research tools. Twenty fishing migrant households, located in Bah sub-district, Surin province were selected as the target of the study; the data collection period was during January to June 2017. The research results explored the variety of capital that the fishing migrant households utilized for their livelihoods. The households created their livelihood strategies based on the capital they possessed. The five categories of capital that were identified as resources for creating livelihood strategies included 1) financial capital, which the households used to make life choices in the form of savings and land accumulation, 2) human capital, which was in the form of knowledge and experience applied in their careers in order to sustain the household life. 3) Social capital, which was used to solve household problems, for instance, tracking household members who were missing during fishing work, or participating in community activity, and 4) natural capital and physical capital, which were used as a mechanism in striving to make a living, for instance, collecting wild food items, or using natural materials to construct a house. 
     คำสำคัญ Livelihoods, Capital, Capital Utilization, Household in The Origin Area, Fishing Industry 
ผู้เขียน
577080041-9 นาย ณัฐพล มีแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0