2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Migration Contexts of the Thai Fishing Industry: A Case Study of Northeastern Fishing Migrants  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Twelfth Internatinal Conference on Interdisciplinary Social Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Common Ground Research Networks 
     สถานที่จัดประชุม International Conference Center 
     จังหวัด/รัฐ Hiroshima, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 70 
     Editors/edition/publisher Common Ground Research Networks 
     บทคัดย่อ The northeast region of Thailand or “ESAN region” has been confronting poverty for decades. These circumstances have initiated people in the region to make a decision to migrate to other regions, in order to procure a better life. Many Esan migrants chose to work in the fishing industry, which is considered as a dangerous job, and contains a high risk of human trafficking. This paper reveals migration contexts, particularly patterns and conditions, of ESAN migrants moving into the fishing industry. Qualitative approach was adopted in the study to find out patterns and conditions of migration. Current and ex-fishing migrants, community seniors, and fishing industry related-persons were selected as key informants to collect the qualitative data. The results indicate that poverty, the development plan, and local practices are significant conditions that encourage the locals to migrate into the fishing industry. Additionally, patterns of migration are presented periodically to clarify the directions and channels used in their emigration, from their places of origin to the destination. However, the ones who decide to work in the fishing industry are confronted by the risk of human trafficking, and other unpredictable impacts upon their life.  
ผู้เขียน
577080041-9 นาย ณัฐพล มีแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0