2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การใช้ทุนเพื่อดำรงชีพของครัวเรือนในถิ่นต้นทางของแรงงาน ประมงทะเลย้ายถิ่นอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้ทุนเพื่อการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานประมงย้ายถิ่นในอุตสาหกรรมประมงทะเล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์นิยม ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการสัมภาษณ์กับตัวแทนครัวเรือนแรงงานประมงย้ายถิ่น จำนวน 20 ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมร่วมด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการในเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ผลการวิจัยพบว่า ครัวเรือนของแรงงานประมงย้ายถิ่นในถิ่นต้นทางสร้างยุทธศาสตร์การดำรงชีพหลากหลายรูปแบบ โดยใช้ทุนประเภทต่างๆของครัวเรือนมาสร้างทางเลือกในการดำรงชีพ ได้แก่ 1) การใช้ทุนการเงินเพื่อสะสมสินทรัพย์ของครัวเรือน 2) การใช้ทุนมนุษย์ในรูปแบบของความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีพ 3) การใช้ทุนทางสังคมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างครัวเรือนและชุมชน และ 4) การใช้ทุนธรรมชาติและทุนกายภาพในฐานะการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ได้แก่ การหาของป่าเพื่อยังชีพ หรือการใช้ประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  
     คำสำคัญ การดำรงชีพ ทุน การใช้ทุน ครัวเรือนในถิ่นต้นทาง อุตสาหกรรมประมงทะเล 
ผู้เขียน
577080041-9 นาย ณัฐพล มีแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0