2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการดำรงชีพของชุมชนชนบท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 247-266 
     บทคัดย่อ บทความนี้ศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการดำรงชีพของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กลุ่ม เก็บข้อมูลจากสมาชิกชุมชนชนบทจำนวน 30 ราย ในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านปรีง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออธิบายวิธีการสร้างเครือข่ายทางสังคมในชุมชนชนบท พบว่า การสร้างเครือข่ายมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกออกเป็น 3 ยุคสมัย ได้แก่ 1) เครือข่ายทางสังคมในยุคก่อตั้งชุมชน ที่มีวิธีการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อการดำรงชีพและระบบเครือญาติ 2) เครือข่ายทางสังคมกับการย้ายถิ่นเพื่อดำรงชีพ ครัวเรือนชนบทจำนวนมากตัดสินใจส่งสมาชิกของตนย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานประมงทะเล เครือข่ายทางสังคมถูกสร้างขึ้นผ่านการเกิดขึ้นของนายหน้าแรงงานประมงภายในชุมชน และ 3) เครือข่ายทางสังคมกับการผลิต “ข้าว” เครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นผ่านระบบการค้าข้าวแบบพันธะสัญญาและก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการผลิตข้าว นอกจากนี้เครือข่ายทางสังคมยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดึงแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
     คำสำคัญ เครือข่ายทางสังคม การดำรงชีพ ชุมชนชนบท แรงงานย้ายถิ่น 
ผู้เขียน
577080041-9 นาย ณัฐพล มีแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0