2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Are there reliable of clinical tests using to differentiate lumbar instability? 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Rehabilitation Medicine l, School of Medicine, Fujita Health University 
     สถานที่จัดประชุม Kobe convertion Center 
     จังหวัด/รัฐ Kobe, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 มิถุนายน 2562 
     ถึง 13 มิถุนายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ P3-94 
     Editors/edition/publisher Japanese Association of Rehabilitation Medicine 
     บทคัดย่อ Background and Aim: Physical therapists commonly use many tests to identify patients with low back pain (LBP) into lumbar instability subgroup. Previous studies have been reported widely range of rater reliability associated with lumbar instability tests. Among of them applied the difference of methodology. It puts a questionable to physical therapist whether which tests, consistency and minimize of measurement error. Thus, this study aims to investigate the inter-rater reliability of 13 clinical tests proposed to identify lumbar instability patients based on controlling their variation of methodology. Methods: The 16 LBP patients were asked to assess the 13 clinical tests. The examinations were performed by 2 independent examiners. The first examiner was specialist orthopedic physical therapist and the second was novice orthopedic physical therapist. Each patient was randomly administered the tests either first or second examiner. Then, patients were required to rest until their pain altered to baseline. After that, another one of examiner repeated the 13 test. Kappa Coefficients were calculated to establish the inter-rater reliability. Results: The inter-rater reliability of the 13 clinical tests was excellent to fair kappa coefficient. Interspinous gap change got the lowest reliability (κ=0.25; 95%CI: 0.16 to 0.66). Five clinical tests gained fair reliability (Interspinous gap change, PPIVMs in flexion and extension, PPAIVMs, and lumbar extension >26 degrees). The aberrant motion and passive lumbar extension reached moderate reliability. Four of examination received good of reliability (Beighton's scale, painful catch sign, and lumbar flexion >53 degrees). Prone instability reached the highest reliability (κ=0.85; 95%CI: 0.63 to 1.00). Conclusion: There are 13 clinical tests that generally applied to diagnose patient lumbar instability. The eleven tests are acceptable kappa coefficient. Five of the tests revealed fair kappa coefficient that comparable to the previous research. Thus, caution to use these test in clinical situation are recommended.  
ผู้เขียน
587090006-6 น.ส. ทิวาพร จาดเปรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0