2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DEVELOPMENT OF SEMISOLID PREPARATIONS CONTAINING EXTRACT OF THAI POLYHERBAL RECIPE FOR ANTI-INFLAMMATORY EFFECT 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics (Int J App Pharm) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Innovare Academic Sciences Pvt. Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่ Issue 4 
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Polyherbals, Phenolics, Balms, Gels, Release Mechanisms 
ผู้เขียน
585150076-8 น.ส. ศิราวรรณ กันซวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0