2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Alyssin and iberin in cruciferous vegetables exert anticancer activity in HepG2 by increasing intracellular reactive oxygen species and tubulin depolymerization 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biomolecules & Therapeutics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Korean Society of Applied Pharmacology 
     ISBN/ISSN 1976-9148 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ To determine the chemopreventive potential of alyssin and iberin, the in vitro anticancer activities and molecular targets of isothiocyanates (ITCs) were measured and compared to sulforaphane in hepatocellular carcinoma cell HepG2. The SR-FTIR spectra observed a similar pattern vis-à-vis the biomolecular alteration amongst the ITCs-treated cells suggesting a similar mode of action. All of the ITCs in this study cause cancer cell death through both apoptosis and necrosis in concentration dependent manner (20–80 µM). We found no interactions of any of the ITCs studied with DNA. Notwithstanding, all of the ITCs studied increased intracellular reactive oxygen species (ROS) and suppressed tubulin polymerization, which led to cell-cycle arrest in the S and G2/M phase. Alyssin possessed the most potent anticancer ability; possibly due to its ability to increase intracellular ROS rather than tubulin depolymerization. Nevertheless, the structural influence of alkyl chain length on anticancer capabilities of ITCs remains inconclusive. The results of this study indicate an optional, potent ITC (viz., alyssin) because of its underlying mechanisms against hepatic cancer. As a consequence, further selection and development of effective chemotherapeutic ITCs is recommended.  
     คำสำคัญ Isothiocyanates, iberin, alyssin, reactive oxygen species, tubulin depolymerization, HepG2 
ผู้เขียน
587150005-5 นาย พิมาน โภคาทรัพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0