2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 
     ถึง 26 เมษายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 332-341 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย ดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนสมรรถนะสูง จำนวน 12 เรื่อง เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2) ยืนยันองค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงตามกรอบที่ได้สังเคราะห์จากเอกสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสมรรถนะสูง มี 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักสูตร การสอนและการประเมินสอดคล้องกับมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 2) ติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน 3) มาตรฐานสูงในด้านวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 5) การมุ่งเน้นพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน 6) การนำองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 7) สภาพแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ 8) การทำงานเป็นทีม และ 9) มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้เขียน
605050156-9 นาง สุจิตรา วาลมนตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0