2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Programmed knockout mutation of liver fluke granulin attenuates virulence of infection-induced hepatobiliary morbidity 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 ธันวาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร eLife 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร eLife Sciences Publications, Ltd. 
     ISBN/ISSN 2050-084X 
     ปีที่ 2012-present 
     ฉบับที่ 8:e41463 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 1-24 
     บทคัดย่อ Infection with the food-borne liver fluke Opisthorchis viverrini is the principal risk factor (IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 2012) for cholangiocarcinoma (CCA) in the Lower Mekong River Basin countries including Thailand, Lao PDR, Vietnam and Cambodia. We exploited this link to explore the role of the secreted growth factor termed liver fluke granulin (Ov-GRN-1) in pre-malignant lesions by undertaking programmed CRISPR/Cas9 knockout of the Ov-GRN-1 gene from the liver fluke genome. Deep sequencing of amplicon libraries from genomic DNA of gene-edited parasites revealed Cas9-catalyzed mutations within Ov-GRN-1. Gene editing resulted in rapid depletion of Ov-GRN-1 transcripts and the encoded Ov-GRN-1 protein. Gene-edited parasites colonized the biliary tract of hamsters and developed into adult flukes, but the infection resulted in reduced pathology as evidenced by attenuated biliary hyperplasia and fibrosis. Not only does this report pioneer programmed geneediting in parasitic flatworms, but also the striking, clinically-relevant pathophysiological phenotype confirms the role for Ov-GRN-1 in virulence morbidity during opisthorchiasis. 
     คำสำคัญ Opisthorchis viverrini, Granulin, CRISPR-Cas9, human cholangiocytes cell 
ผู้เขียน
587070018-1 น.ส. ภัชภิชา อรัญสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0