2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้ความเร็วและการตัดสินใจของผู้ขับขี่ที่เข้าทางแยกในช่วงสัญญาณไฟเหลือง: กรณีศึกษาทางแยกความเร็วสูงสภาพการจราจรแบบผสมในเขตเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ช่วงเปลี่ยนจังหวะสัญญาณไฟเป็นช่วงเวลาคับขันซึ่งมีความเสี่ยงในการชนที่ทางแยกสูง การศึกษานี้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วและการตัดสินใจหยุด/ไปของผู้ขับขี่ที่เข้าสู่ทางแยกในช่วงเวลาไฟเหลือง การศึกษานี้ใช้กล้องวีดีโอบันทึกภาพจากมุมสูงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่ 824 คน ที่เข้าสู่ทางแยกความเร็วสูงขนาดใหญ่ในเขตเมืองซึ่งมีสภาพการจราจรแบบผสม ผลการศึกษาพบว่าความเร็วรถเข้าทางแยกศึกษามีค่าต่ำกว่าความเร็วรถเข้าแยกซึ่งจำกัดความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันในต่างประเทศ ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการเข้าทางแยกที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องการเลือกใช้ความเร็ว และการตัดสินใจหยุด/ไป โดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์มักจะเลือกใช้ความเร็วต่ำกว่า และมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจข้ามทางแยก แม้อยู่ไกลจากเส้นหยุดกว่ารถยนต์ หรือแม้เมื่อตกอยู่ในเขตหนีเสือปะจระเข้บริเวณปากทางเข้าทางแยก ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความเสี่ยงต่อการชนและการบาดเจ็บสาหัสในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ถนนปะปนกับรถยนต์อื่นด้วยความเร็วสูงบริเวณทางแยก และเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
     คำสำคัญ เขตหนีเสือปะจระเข้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การชนบนถนน 
ผู้เขียน
605040006-4 นาย ศิวะ บัวโฮม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0