2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Pattern of shiftwork and health status among nurses in a university hospital in northeastern Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร , Research Administration Division.KKU 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Abstract Objective: This study was aimed to explore shiftwork patterns and health status among nurses at a university hospital in northeastern Thailand. Methodology: The research design was a descriptive study. The study population was 1,221. The data were collected via self-reported questionnaire including personal information and the last month shift schedule. Descriptive statistics were applied using STATA v 10. Results: The response rate was 68.1 % (831/1,221) and completion rate was 59.1% (721/1,221). There were 82.2% (593/721) participants had performed shiftwork. The shiftwork patterns were (a) day shift plus over time, (b) day and evening shift, (c) day and night shift, and (d) rotational shift. All of rotational shift were fast rotation with irregular shift pattern (n=531; 89.5%). Even though there were no pure forward or backward rotations, the researcher divided the participants into three groups (namely, primarily forward, primarily backward, and evenly split between backward and forward). Most shift workers performed primarily backward rotational pattern (n=479; 90.2%). A minority (n=143; 24.1%) did extended shifts: median extended shift was once a month (IQR 1-3). The majority (n=523; 88%) of participants did quick return shifts (88%) (median=11 times/month, IQR7-13) Nearly one-third (28.0%) of participants had underlying diseases such as allergic rhinitis (7.9%), asthma (1.9%), and/or dyslipidemia (1.8%). Based on a BMI > 25 kg/m2, 17.5 % of the participants were obese. Over one-tenth (12.2%) of the participants had a sleep disorder and 14.9% used sleepiness- or drowsiness-inducing medication. Most of the participants had no depression (86.4%) and were at low risk of obstructive sleep apnea (76.0%). Comparing characteristics of shift and non-shift personnel, median age, proportion of married nurses and caffeine needed were lower for shift workers than the non-shift workers. Working experiences were shorter in shift workers than the non-shift workers and there was a statistically significant difference among job position, task, work unit, and salary. Likewise, shift workers had fewer underlying diseases, using sleepiness or drowsiness drug and depression.  
     คำสำคัญ Pattern of shiftwork”, “nurses”, “health workers”, “rotational shift” 
ผู้เขียน
595070028-5 นาย กัมปนาท วังแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0