2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Hybrid DA-PSO Optimization Algorithm for Multiobjective Optimal Power Flow Problems 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energies 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI AG (Basel, Switzerland) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 2270 
     บทคัดย่อ In this paper, a hybrid optimization algorithm is proposed to solve multiobjective optimal power flow problems (MO-OPF) in a power system. The hybrid algorithm, named DA-PSO, combines the frameworks of the dragonfly algorithm (DA) and particle swarm optimization (PSO) to find the optimized solutions for the power system. The hybrid algorithm adopts the exploration and exploitation phases of the DA and PSO algorithms, respectively, and was implemented to solve the MO-OPF problem. The objective functions of the OPF were minimization of fuel cost, emissions, and transmission losses. The standard IEEE 30-bus and 57-bus systems were employed to investigate the performance of the proposed algorithm. The simulation results were compared with those in the literature to show the superiority of the proposed algorithm over several other algorithms; however, the time computation of DA-PSO is slower than DA and PSO due to the sequential computation of DA and PSO. 
     คำสำคัญ dragonfly algorithm; metaheuristic; optimal power flow; particle swarm optimization 
ผู้เขียน
587040006-6 นาย สิโรตม์ คุณกิตติ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0