2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Strength and Bioactivity of Hydroxyapatite/White Portland Cement (HAp/WPC) under Simulated Body Fluid (SBF) Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม South Asia Institute of Science and Engineering (SAISE) 
     สถานที่จัดประชุม Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มิถุนายน 2562 
     ถึง 17 มิถุนายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
587040033-3 นาย วีระพล ทับทิมดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0