2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Reliability and validity of the thai version of rapid estimate of adult literacy in dentistry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of International Oral Health 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medknow Publications and Media Pvt. Ltd 
     ISBN/ISSN 0976-7428 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน May-June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 132-6 
     บทคัดย่อ Aims: The study aimed to evaluate the reliability and validity of the Thai version of Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry (ThREALD-30). Materials and Methods: The Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry-30 items (REALD-30) was translated to Thai language and back-translation process to English version of REALD-30 by experts of dentistry and linguistics. This cross-sectional study was conducted with a sample of 1110 patients from the five provinces in Northeast of Thailand. All variables were performed by descriptive statistics. The quality of the development tool of ThREALD-30 was tested internal consistency, reliability, and validity from construct validity and predictive validity correlated with Thai Oral Health Impact Profile 14 items (Thai OHIP-14) and Oral health status, respectively. The statistics were analyzed using STATA version 10. Results: A total of 1110 adult patients with a mean age was 51.11 + 6.63 years old. The reliability of ThREALD-30 was excellent (α = 0.950; intraclass correlation coefficient = 0.970, 95% confidence interval: 0.939–1.000). The construct validity was evaluated to indicate the subscales of ThREALD-30 being trustable by showing the correlation coefficient with their own dimension between 0.345 and 0.773, and predictive validity from Spearman's with Thai OHIP-14 (rrho= −0.688, P < 0.001) and oral health status; decayed, missing, and filled teeth (rrho = −0.283, P < 0.001); Oral Hygiene Index Simplified (rrho = −0.432, P < 0.001); and clinical attachment loss (rrho= −0.470, P < 0.001), supporting the construct and criterion validity. Conclusion: ThREALD-30 is an oral health literacy tool that worked well in the Thai population. It offers a valid and reliable instrument for measuring oral health outcome of the individual in community settings. 
     คำสำคัญ Oral health literacy, Oral health status, REALD-30, Reliability, Thai version of Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry-30, Validity 
ผู้เขียน
597110025-4 นาย ศุภศิลป์ ดีรักษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0