2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Spatial Distribution of Dentists in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of International Oral Health 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Society of Preventive & Community Dentistry 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน Nov-Dec
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Thailand has been facing maldistribution of dentists for decades despite its continuous increase in total numbers Objective: The objective of this study was to analyze spatial and inequality of dentist distribution patterns in Thailand. Methods and Material: Data on dentist in public sector profiles between 2007 and 2015 were retrieved from the Ministry of Public Health, Thailand to analyze the distribution patterns and spatial relationships. The distribution of dentists was visualized on a map by using Quantum Geographic Information System (QGIS). Global Moran I and Local indices of spatial association (LISA) were analyzed by using GeoDa software to determine the distribution of spatial relationship. Results: The total number of dentists have been increased annually from 2007 to 2015. Initially, the high-high (population/dentist ratio) spatial clusters were common in the Northeast (NE) whereas there were many low-low spatial clusters in Central region. In 2015, the high-high spatial clusters persisted in the NE but the low-low spatial clusters were hardly found in the Central region. Conclusions: Unequal geographical distribution of dentist still existed in Thailand especially in the Northeastern region. Both supply side concerning administrative factors related to resource allocation, and demand side of socioeconomic development and population changes from migration had influences on inequality in dentist distribution. 
     คำสำคัญ Dentist, global Moran I, LISA, maldistribution, spatial clustering pattern 
ผู้เขียน
587110024-5 นาย วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0