2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cloning and expression of a human histone deacetylase 1 gene in Escherichia coli 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition center (BITEC) 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 
     ถึง 31 ตุลาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 249-254 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
585020097-5 นาย ณัฐชัย เลิศอมรธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
565070030-5 น.ส. ดวงกมล เมืองแสน
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575020190-4 น.ส. กนกนันท์ คงสุขวิวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0