2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลจากไพโรไลซิสเรซินแข็งของยางนา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา  
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 132-138 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของน้ำมันไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลจากเรซินแข็งของยางนาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้กับเครื่องยนต์ รวมทั้งการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากเรซินแข็งของยางนา น้ำมันไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลถูกผลิตจากเรซินที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันยางนา และทำการตรวจวัดคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันเชื้อเพลิงตามวิธีมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM) โดยอ้างอิงประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ได้แก่ ความหนาแน่น ความหนืด ค่าความร้อน การกลั่น การกัดกร่อน ค่าออกเทน ปริมาณกำมะถัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่าคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า น้ำมันไบโอแก๊สโซลีนมีค่า ออกเทน การกัดกร่อนแผ่นเงิน ปริมาณกำมะถัน ค่าความร้อน และความหนืด อยู่ในเกณฑ์มาตฐาน สำหรับน้ำมันไบโอดีเซลมีค่า ความหนืด การกัดกร่อนแผ่นทองแดง ปริมาณกำมะถัน ค่าความร้อน อยู่ในเกณฑ์มาตฐาน ในส่วนค่าความหนาแน่นของน้ำมันทั้งสองชนิดมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน สำหรับการกลั่นของน้ำมันไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลมีลักษณะที่คล้ายกับน้ำมันแก๊สโซลีนและดีเซล ตามลำดับ จากผลการศึกษาโดยรวมพบว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ 
ผู้เขียน
605040001-4 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0