2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Association of genetic variations in NRF2, NQO1, HMOX1, and MT with severity of coronary artery disease and related risk factors 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Cardiovascular Toxicology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer US 
     ISBN/ISSN 1530-7905 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ NRF2 is a transcription factor which, during oxidative stress, activates transcription of its target antioxidant genes. Polymorphisms in NRF2 and its target antioxidant genes: HMOX-1, NQO1, and MT, have been associated with cardiovascular diseases (CVDs) and diabetes in various ethnic groups, however, with variable results. The aim of this study was to investigate the association of NRF2, HMOX-1, NQO1, and MT gene polymorphisms with CVD risk factors in Thais. The study was conducted in two groups: group with high-risk for coronary artery disease (CAD) and health check-up group. Polymorphisms in NRF2 (rs6721961), NQO1 (rs1800566), MT1A (rs11640851) and HMOX-1 (rs2071746) were genotyped. Expressions of NRF2, HMOX-1, and NQO1 were also determined. In high-risk group, NRF2 rs6721961-TT was associated with CAD [OR (95%CI): 5.07 (1.42-18.10)] and severity of coronary atherosclerosis [Gensini score >32, OR (95%CI): 4.31(1.67-11.09)]; rs6721961 GT and TT revealed significant association with lower mRNA expression than GG (p=0.021). NQO1 rs1800566 also revealed association with CAD, only in female. Combined effect of NQO1-rs1800566, HMOX1-rs2071746 and MT1A-rs11640851 was evaluated on the risks of DM and hypertension. With a combination of risk-alleles as genetic risk-score (GRS), the highest GRS (score 6) increased risk for hypertension, comparing with GRS 0-2 [OR (95%CI) = 1.89 (1.02-3.49)]; group with score 5-6 revealed association with risk of DM [OR (95%CI) = 1.481 (1.08- 2.04)]. In conclusion, NRF2 rs6721961 associated with CAD and severity of coronary atherosclerosis. NQO1 rs1800566 also associated with CAD, only in female. Combined polymorphisms of three NRF2-regulated genes increased risk of DM and hypertension. 
     คำสำคัญ Cardiovascular disease (CVD), Diabetes mellitus, Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (NRF2), heme oxygenase-1 (HMOX1), NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1 (NQO1), and Metallothionein (MT) 
ผู้เขียน
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์ [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0