2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Association of genetic polymorphisms in SOD2, SOD3, GPX3, and GSTT1 with hypertriglyceridemia and low HDL-C level in subjects with high risk of coronary artery disease 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PeerJ 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PeerJ – Life & Environment, PeerJ Computer Science and PeerJ Preprints 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ Background: Oxidative stress modulates insulin resistant-related atherogenic dyslipidemia: hypertriglyceridemia (HTG) and low high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) level. Gene polymorphisms in superoxide dismutase (SOD2 and SOD3), glutathione peroxidase-3 (GPX3), and glutathione S-transferase theta-1 (GSTT1) may enable oxidative stress-related lipid abnormalities and severity of coronary atherosclerosis. The present study investigated the associations of antioxidant-related gene polymorphisms with atherogenic dyslipidemia and atherosclerotic severity in subjects with high risk of coronary artery disease (CAD). Methods: Study population comprises of 396 subjects with high risk of CAD. Gene polymorphisms: SOD2 rs4880, SOD3 rs2536512 and rs2855262, GPX3 rs3828599, and GSTT1 (deletion) were evaluated the associations with HTG, low HDL-C, high TG/HDL-C ratio, and severity of coronary atherosclerosis. Results: SOD2 rs4880-CC, SOD3 rs2536512-AA, rs2855262-CC, and GPX3 rs3828599-AA, but not GSTT1-/- individually increased risk of HTG combined with low HDL-C level. With a combination of five risk-genotypes as a genetic risk score (GRS), GRS ≥6 increased risks of low HDL-C, high TG/HDL-C ratio, and HTG combined with low HDL-C, comparing with GRS 0-2 [respective adjusted ORs (95%CI)=2.70 (1.24-5.85), 3.11 (1.55-6.23), and 5.73 (2.22-14.77)]. Gene polymorphisms, though, were not directly associated with severity of coronary atherosclerosis; high TG/HDL-C ratio was associated with coronary atherosclerotic severity [OR=2.26 (95%CI: 1.17-4.34)]. Conclusion: Combined polymorphisms in antioxidant-related genes increased the risk of dyslipidemia related to atherosclerotic severity, suggesting the combined antioxidant-related gene polymorphisms as predictor of atherogenic dyslipidemia. 
     คำสำคัญ Antioxidant, Glutathione peroxidase, Superoxide dismutase, Glutathione S-transferase, Atherosclerosis, Oxidative stress, Genetic risk score 
ผู้เขียน
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0