2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตเบรค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี 
     จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 26 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 167 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเบรครถจักรยานยนต์ ของอุตสาหกรรมผลิตเบรค โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ วัฏจักรเดมมิ่ง, แผนภูมิก้างปลา, แผนภูมิพาเรโต และ QC process chart การศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ Gravity Die Casting (GDC) เป็นกระบวนการในส่วนแรกของการผลิตที่พบปัญหามากที่สุด ดังนั้นจึงทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต โดยการศึกษาและแก้ไขปัญหาตามดชิ้นงานรุ่น K93F จากเดิมมีของเสียคิดเป็น 3.07% ลดลงเหลือ 1.98 % สามารถลดต้นทุนจากของเสียได้ 8,775.20 บาท/ เดือน 
ผู้เขียน
585040064-8 นาย ณัฐวร ศรีวิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0