2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Grade 11 students ’scientific argumentation learned using argument-driven inquiry in chemistry laboratory  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารนวัตกรรมการเรียนรุ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 21-38 
     บทคัดย่อ Scientific argumentation is an ability to construct, oppose and improve the claim with supportive evidence and reasoning as means of leading to acceptable knowledge creation. To help students learn scientific argumentation in chemistry laboratory, a teacher needs to pose situational question which bring about the argumentation issue. Students are provides with an opportunity to do an experiment to answer a question which are supported by empirical evidence. In addition, communication between groups of students who have different ideas can lead students to draw a correct conclusion together. The purpose of this study was to examine students’ scientific argumentation in chemistry laboratory learned using argument-driven inquiry. The participants were 31 grade 11 students who studying in a school in Khon Kaen. The scientific argumentation test was used as main data source to assess as pretest and posttest. Results showed that most students could improve their scientific argumentation level from fair to excellent level. Moreover, they also developed all components of scientific argumentation; claim, evidence, counter claim, and supportive argumentation. In conclusion, argument-driven inquiry in chemistry laboratory which is an instructional model could improve scientific argumentation. 
     คำสำคัญ Scientific argumentation, Chemistry laboratory, Inquiry learning 
ผู้เขียน
605050171-3 น.ส. ภาวิณี จันทร์หอม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0