2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Effect of Integration Activities for Reduction Repetitive Behaviors in Children with Autism 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International journal of child development and mental health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 34-40 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Children with Autism, Repetitive Behaviors, Repetitive Behaviors 
ผู้เขียน
575050347-9 น.ส. ภคอร ละอำคา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0