2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 เมษายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Andrologia 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Inc. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่ 51(7) 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า e13303 
     บทคัดย่อ Previous studies reported the effects of valproic acid (VPA) on tyrosine-phosphorylated (TyrPho) protein expression in the testis and epididymis, but its effects on that in the seminal vesicle (SV) have never been demonstrated. This study attempted to investigate the expressions of TyrPho proteins in SV treated with VPA. Sixteen rats were divided into control and VPA-treated groups. The control rats were injected with normal saline, whereas the treated animals were intraperitoneally injected with VPA (500 mg/kg BW) for 10 consecutive days (n = 8/each). The biochemical parameters in blood plasma and SV fluid were analysed. The SV tissues and fluid were investigated for the presence and expression of TyrPho proteins, androgen receptor (AR) proteins and heat shock protein 70 (Hsp70). Significantly, VPA caused SV atrophy and reductions in secretion and biochemical parameter levels. There were significant increases in many TyrPho proteins in the plasma (a 95 kDa) and SV tissue (a 40 kDa) of the VPA rats. However, the expressions of seminal AR, Hsp70 and TyrPho proteins (50 and 48 kDa) were significantly lower in VPA rats. Recent results have indicated that VPA affected SV morphology and decreased biochemical fluid substances including TyrPho proteins associated with decreased expressions of AR and Hsp70. 
     คำสำคัญ androgen receptor; biochemical parameters; seminal vesicle; tyrosine-phosphorylated proteins; valproic acid 
ผู้เขียน
595070022-7 น.ส. ศรัญญา ทองพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0