2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แบบจำลองตัวแปรแฝงการรับรู้ต่อการใช้งานระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ ตัวแปรแฝงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการเลือกใช้งานจักรยานสาธารณะซึ่งเปิดทดลองใช้ภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปี พ.ศ. 2561 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแปรแฝงและพัฒนาแบบจำลองตัวแปรแฝงการรับรู้ต่อการใช้งานระบบจักรยานสาธารณะ งานวิจัยใช้แบบสอบถามสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้เดินทางในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 396 คน จัดกลุ่มปัจจัยโดยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis, EFA) และสร้างแบบจำลองตัวแปรแฝงด้วยแบบจำลองมิมิค (MIMIC Models) ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดค่าระดับการรับรู้ในการใช้งาน 13 ตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญและความพึงพอใจของผู้เดินทาง สร้างตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่ 1) คุณลักษณะของจักรยาน 2) การเข้าถึงจักรยาน และ 3) ความปลอดภัย ตัวแปรแฝงที่สร้างขึ้นได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากคุณลักษณะของผู้ใช้ ได้แก่ อายุ เพศ และความถี่ในการใช้จักรยาน ผลการศึกษาช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้เดินทาง ปัจจัยแฝง และค่าระดับการรับรู้ต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานสาธารณะในพื้นที่ที่ไม่มีวัฒนธรรมในการเดินทางด้วยจักรยาน 
     คำสำคัญ ระบบจักรยานสาธารณะ แบบจำลองตัวแปรแฝง พื้นที่ที่ไม่มีวัฒนธรรมการเดินทางด้วยจักรยาน 
ผู้เขียน
605040004-8 นาย ธนาธิป ชูจิต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0