2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of lipophilic substitution on N1-position of melatonin structure to antioxidant capacity.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd International Conference on Pharma and Food (ICPF2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka, Shizuoka, Japan  
     สถานที่จัดประชุม Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 18 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 119 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597150004-8 น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0