2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigation of Antioxidative Activities of N-substituent Melatonin Derivatives 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 8th International Conference on Nutrition And Physical Activity  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University  
     สถานที่จัดประชุม The Empress International Convention Center  
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2560 
     ถึง 13 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 53 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597150004-8 น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0