2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาชุดกังหันน้ำที่มีความเหมาะสมในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้ศึกษาชุดกังหันน้ำที่มีความเหมาะสมกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย โดยทำการศึกษาชุดกังหันน้ำจำนวน 10 ชุด แต่ละชุดมีกำลังการผลิตรวมเท่ากับ 1,200 เมกะวัตต์ ซึ่งเกิดจากการรวมกันของกังหันน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ กังหันน้ำแบบความเร็วรอบคงที่ (FIX) กังหันน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องแปลงความถี่แบบเต็มกำลัง (FULL) และ กังหันน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องแปลงความถี่แบบเหนี่ยวนำแบบดับเบิ้ลเฟด (DF) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูงที่สุด โดยอาศัยการจำลองข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้อนหลัง 1 ปี จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการคำนวณหาประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของแต่ละชุดกังหันน้ำโดยพิจารณาตามกราฟคุณลักษณะของกังหันน้ำแต่ละชนิด จากผลการศึกษาพบว่าในการเลือกชุดกังหันน้ำที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพ และค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0 ชุดกังหันน้ำที่มีเหมาะสม 3 ลำดับแรกได้แก่ ชุดที่ 2 (FULL,FULL,FULL) ชุดที่ 8 (FULL,FULL,DF) และ ชุดที่ 9 (DF,DF,FULL) 
     คำสำคัญ กังหันน้ำแบบความเร็วรอบคงที่ กังหันน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 
ผู้เขียน
605040017-9 น.ส. สุธินี เวียงดาว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0