2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The hydroxyl and peroxyl radicals scavenging abilities of N-amide substituted melatonin derivatives.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF2018) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka, Shizuoka, Japan  
     สถานที่จัดประชุม Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2561 
     ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 120 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
597150004-8 น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0