2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลบ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 14 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1135-1141 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ สถาปัตยกรรมโคโลเนียลบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร สังเกตได้จากลักษณะรูปแบบอาคารรูปทรงคฤหาสน์ตะวันตกผสมกับศิลปกรรมพื้นถิ่นจากเวียดนามซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี การได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อตกแต่งอาคารและยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่ภาพลายปูนปั้นของประตูบ้านที่จะระบุนามของนักบุญประจำตัวของบ้าน ตลอดจนลายปูนปั้นต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์ทางศาสนาคริสต์ ซึ่งนับว่าเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีลักษณะโดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบศิลปกรรมและความเชื่อทางศาสนาจากสถาปัตยกรรมโคโลเนียลแห่งนี้ 
ผู้เขียน
605220008-8 น.ส. ชุติมา ภูลวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0