2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Influence of clay on drug permeability and mechanical properties of sodium caseinate films 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Asain Federation for Pharmaceutical Sciences Conference 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Industrial Pharmacist Association 
     สถานที่จัดประชุม Rama Gardens Hotel, Bangkok 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577150002-0 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0