2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigation of fluconazole-loaded sodium caseinate-clay films for oral candidiasis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 3rd European Conference on Pharmaceutics 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik e. V. (APV), Association de Pharmacie Galénique Industrielle (APGI) 
     สถานที่จัดประชุม Bologna, Italy 
     จังหวัด/รัฐ Italy 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2562 
     ถึง 26 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577150002-0 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0