2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The effect of electric field on glycerine sedimentation and reaction acceleration using multiple high voltage electrodes designed for biodiesel production 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Physics Publishing (IOP Publishing) 
     ISBN/ISSN 1755-1315 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่ 257 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 012023 
     บทคัดย่อ Biodiesel is produced from fatty acids, using palm oil that is widely used in food industry as a raw material. This research aims to introduce an innovative method of acceleration in biodiesel production process. The biodiesel production was prepared by 1 liter substrate and conducted in the reactor chamber. The chamber was designed and built with coaxial cylindrical electrode consisted of multiple inner rod electrode and outer electrode. Supply high voltage level was at 10 kV and exposure time was 30 minutes. It is found that strong electric field can accelerate the rate of reaction on biodiesel production. The rate of glycerine sedimentation resulting from electric field process using single rod, double rod, triple rod and quadruple rod calculated from the results are 3.6, 4.2, 5.9 and 9.1 mL/min respectively. Electric field enhancement can be obtained by utilizing multiple rod electrodes so that the biodiesel reaction is confined within controlled environment. The fastest reaction process is by utilizing quadruple rod inner electrode. Glycerine yield separation was obtained at 100 milliliter within 11 minutes. This is 2.5 times faster than single rod configuration. 
     คำสำคัญ Biodiesel, electric field, high voltage, transesterification  
ผู้เขียน
585040023-2 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0