2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sodium caseinate-magnesium aluminum silicate films for use in tablet film coatings 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ-Ph.D Congress 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Royal Golden Jubilee Ph.D Program 
     สถานที่จัดประชุม รร.จอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ Pattaya, Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 มิถุนายน 2561 
     ถึง 9 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577150002-0 น.ส. วนัสนันท์ กาจธัญญการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0